Metodologije

Kognitivno-bihejvioralni koučing

Psihologija je koren ove metodologije koja predstavlja moćan koučing model. Ova vrsta koučinga ima za cilj identifikaciju korena klijentovog problema ili onoga što ga sprečava da ostvari svoj puni potencijal u nekoj oblasti života. Kognitivno-bihejvioralni koučing funkcioniše u pravcu razumevanja odnosa između misli, osećanja i ponašanja, i zasniva se na radu Arnolda Becka koji kaže da misli kreiraju osećanja koja podstiču  određena ponašanja. Promenom misli i sopstvenog emocionalnog odgovora, možemo promeniti svoj život nabolje.

Ovaj koučing pravac orijentisan je na klijentovo stanje u prezentu, na ishod i edukativne tehnike koje se prenose na klijenta, a pomažu mu da što samostalnije modeluje i kontroliše potencijalne probleme ili izazove.

Kognitivno-bihejvioralni koučing ne zadire u prošlost na isti način na koji to radi psihoanaliza. Njen cilj nije isključivo pronalaženje korena, već fokus na sadašnjost i rešenje koje će se reflektovati u budućnosti kao povoljna okolnost.

„Sada i ovde“ je moto ove metodologije, bez obzira na to da li je u pitanju profesionalni izazov, personalni cilj, komunikacija sa kolegama, partnerski odnos ili potraga za smislom života.

Osnivač je doktor Stephen Gilligan koji je u saradnji sa Robertom Diltsom, na osnovu svog psihijatrijskog, filozofskog, meditativnog i životnog iskustva kreirao metodologiju koja zastupa praktično korišćenje kreativne svesti. Generativni koučing smatra se trećom generacijom metoda pomoći u okviru promene koja prati čovekov život. Nakon klasičnog oblika frojdovske psihoterapije, koja se vremenom ispostavila kao nedovoljno efikasno, dugotrajno i preskupo sredstvo, dolazimo do druge generacije psihoterapije koja se fokusira na akciju naspram analize, kao i na pozitivno orijentisana rešenja. Upravo je ova vrsta pristupa preteča savremenog koučinga u celini. Integracijom korisnih stvari iz obe metodologije, dolazi se do treće generacije koučing pravca u koju spada generativni koučing.

Cilj generativnog koučinga je da klijentove želje, ciljevi i namere budu u skladu sa njegovim vrednostima i resursima, kako bi se stekli uslovi da ono što želi da promeni bude realizovano tako da se nekorisni misaoni i ponašajni obrasci zamene korisnim i kreativnim.

Generativni koučing uključuje niz pitanja uz koja se naš verbalni (kognitivni) um povezuje sa
našom somatskom bazom, krucijalnom za jedinstvo duha i tela, potrebnom za bilo koju uspešnu i
dugoročnu promenu.

Generativni koučing

Erickson koučing metod

Predstavlja nastavak rada čuvenog doktora Miltona Eriksona (Milton H. Erickson), američkog psihijatra i psihologa, specijalizovanog za medicinsku hipnozu i porodičnu terapiju. Erickson koučing metod funkcioniše na četiri nivoa:

  1. Orijentisanost ka rešenjima
  2. Sistematizam
  3. Orijentisanost ka klijentu
  4. Orijentisanost ka akciji

Ova metodologija se odlično uklapa i sa kognitivno-bihejvioralnim koučingom, i sa generativnim koučingom, omogućavajući da saradnja između kouča i klijenta počiva na uzajamnom poverenju, strpljenju i fokusiranosti, uz mogućnost promene pravca kad god za time postoji potreba, ili promena proistekne iz samog procesa rada. Sredstva Erickson metode komplementarna su sa metodama gore navedene dve metodologije.